Az UniBike kerékpár használatára vonatkozó előírások

 • A UNIBIKE Kerékpár kölcsönzésének maximális időtartama alkalmanként 10 óra, amely időtartam lejártakor a Használatba vevő köteles a UniBike kerékpárt bármelyik Kölcsönző állomásra visszavinni, és ott a Dokkolóhoz visszahelyezni. Amennyiben a Használatba vevő az UniBike kerékpárt a Kölcsönző állomás hibája miatt nem tudja visszatenni, köteles az Üzemeltetőt erről haladéktalanul telefonon értesíteni és az egyeztetettek szerint eljárni. A maximális időtartamot meghaladó használat esetén a diszpécser központ eltűntnek minősíti a UNIBIKE Kerékpárt, amely alapján az Üzemeltető jogosult a rendelkezésre álló jogi és egyéb intézkedéseket megtenni, eljárásokat megindítani.
 • A UNIBIKE Kerékpár kizárólag Debrecen közigazgatási területén belül használható, mely megtekinthető a http://unibike.unideb.hu címen.
 • A Használatba vevő a UNIBIKE kerékpárt köteles a dolog rendeltetésének megfelelően, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint használni.
 • A Használatba vevő köteles a UNIBIKE Kerékpárt a KRESZ érvényes szabályai szerint, kíméletesen és szakszerűen használni.
 • A Használatba vevő az UniBike kerékpár tényleges használatbavételével kijelenti, hogy a UNIBIKE kerékpár használatára egészségi állapota és testi adottságai alapján alkalmas, a Kölcsönzés alatt a neki felróható okból bekövetkező esetleges sérülésekért vállalja a felelősséget. A Használatba vevő gondoskodik saját egészségi-, vagyoni- és felelősségbiztosításáról.
 • Használatba vevő a Kerékpár használata előtt köteles megbizonyosodni arról, hogy a Kerékpár műszakilag használatra alkalmas állapotban van. Használatba vevő a használat megkezdésével elismeri, hogy Kerékpár állapota közlekedésre alkalmas.
 • Használatba vevő köteles a UNIBIKE kerékpárt lopástól, elvesztéstől, megrongálódástól, megsemmisüléstől továbbá bármilyen más jellegű károsodástól megóvni, valamint ezek elkerülése érdekében az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárni, a szükséges intézkedéseket megtenni.
 • A Használatba vevő a UNIBIKE kerékpáron semmilyen átalakítást, javítást nem végezhet.
 • Tilos a UNIBIKE kerékpárt másnak használatra átengedni, kölcsönadni, bérbe adni. A UNIBIKE kerékpárt kizárólag a Használatba vevő használhatja.
 • A Használatba vevő más utasokat a UNIBIKE kerékpáron nem szállíthat.
 • Tilos a UNIBIKE kerékpárt alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt használni.
 • 1A Használatba vevő a UNIBIKE kerékpárral kapcsolatos minden rendkívüli eseményről, így különösen megrongálódásról, lopásról, a Használatba vevő által okozott vagy elszenvedett balesetről köteles a +36 30 197 2462 számot, továbbá szükség esetén egyidejűleg a rendőrséget is értesíteni.
Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 20:08